С писмо с № кип 453-01-2 от 03. 12. 2014 г., на организациите на социалните партньори в България беше изпратен за становище проект на решение за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители от ПГ на „Атака“. Проектът за решение, предложен от г-н Волен Сидеров и група народни представители от ПГ на „Атака“ се състои от две точки, които тук ще цитираме дословно:

 

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

 

РЕШИ:

 

1. Възлага на правителството да предприеме необходимите мерки за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, редки и ценни метали.

2. Задължава правителството да състави стратегия за развитието на отрасъла и да предложи нова законова и подзаконова нормативна уредба.

София, 27. 10. 2014 г.“.

Публикувана в Гледища

На 30 януари 2015 г., беше оповестено подписването на поредния Отраслов колективен трудов договор (ОКТД) в добивната промишленост. Традицията на отрасловото колективно договаряне в минната и изобщо в добивната промишленост у нас е солидна. До момента два поредни отраслови колективни трудови договора са разпростирани от министъра на труда и социалната политика върху целия отрасъл. Последният път това стана през 2011 г.

Публикувана в У нас