Съдът върна Съюза за стопанска инициатива в тристранката

Вторник, 16 Юли 2013 16:50 Публикувана в У нас Прочетена 1041 пъти

Днес Върховният административен съд отмени  репресивната мярка, наложена от правителството на Бойко Борисов, с която Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) беше отстранен от Националния съвет за тристранно сътрудничество. 


ССИ представлява няколко хиляди фирми и предприятия от 46 бранша с над 150 хиляди работни места. Съюзът ще предложи на Министерски съвет спешно да се създаде кризисен съвет за малкия и средния бизнес, който да работи за решаване на икономическите проблеми на българските граждани със съдбовно значение за тях.

 

Сред основанията на съда е това, че липсват мотиви за издаване на решението на Министерския съвет, а именно на точно и ясно посочване на фактическите и правни основания за издаването му. Това е в нарушение на императивната разпоредба на Кодекса на труда, съгласно която отказът на Министерскя съвет да признае организация на работниците и служителите или на работодателите за представителна се мотивира и съобщава на заинтересуваната организация в 7-дневен срок от приемането му. Законодателят изрично въвежда изискването отказът от признаване на представителност да се мотивира. В случая като мотиви на решението е посочено бланкетно, че МС не признава ССИ за представителна организация на работодателите на национално равнище.

 

Липсва анализ на показателите за представителност на ССИ, с конкретно посочване в цифри на отделните показатели, както и анализ въз основа на кои приложени към заявлението писмени доказателства са изведени тези показатели. Не става ясно на кои точно изисквания не отговаря ССИ, което е послужило за постановяване на решението за отказ от признаване, нито въз основа на кои точно представени към завлението доказателства е установена липсата на представителност. Наистина, в докладната записка на министъра на труда и социалната политика, с предложение за постановяване на решението, са изложени накратко съображения за липсата на представителност на ССИ. Не става ясно от доказателствата по делото дали тези съображения са били обсъдени от МС, липсват каквито и да е било данни за проведена дискусия и изложени съображения.

 

Липсват данни за обсъждане на критериите за представителност и доказателствата за тях от страна на административния орган в процедурата по приемане на решението специалната комисия, която нее представила доказателства за провеждане и на процедурата по оценка на показателите за представителност от специалната комисия.Определените от ССИ представители за участие в комисията не са били надлежно поканени и не са присъствали на заседанията на комисията и не са участвали в процедурата по установяване на критериите за представителност. Това е нарушение на административно производствените правила, което е накърнило в значителна степен правото на защита на ССИ и възможността му своевременно да представи доказателства удостоверяващи показателите за представителност на ССИ.

 

Не са представени и доказателства, че комисията в действителност е заседавала и какви са били обсъжданията, решенията и предложенията й.  Несъстоятелни са доводите на ответника и заинтересованата страна, че представителите на ССИ в комисията, били напуснали заседанието и поради това не са взели участие. Не са представени по делото от ответника и от заинтересованата страна писмени доказателства, че представителите са били поканени да присъстват и вземат участие в заседанията.ответникът излага съображения, че част от доказателствата не са били представени своевременно от жалбоподателя, но не е представил доказателства  да ги е изисквал.

 

Недопустимо е едва в съдебното производство да се излагат от ответника доводи, че административната преписка не е била комплектована в пълнота.Административният орган не следва да черпи права от собственото си бездействие и неизпълнение на предвидените стъпки в административната процедура по проверка на представителността на организациите. Видно от представените доказателства е, че са допуснати редица нарушения на административнопроизводствените правила, които са довели до накърняване правата и интересите на ССИ и са довели до постановяване на незаконосъобразен акт. По изложените съображения жалбата се явява основателна, а обжалваното РМС - незаконосъобразно. Следва то да се отмени поради допуснати съществени нарушения на административно производствените правила при издаването му, а делото се върне като административна преписка на МС за ново разглеждане на въпроса при спазване на дадените указания по приложение на закона.


Съдията Александър Еленков е подписал решението на 3-членния състав на ВАС, чийто председател е, с особено мнение./СД

Последно променена в Вторник, 16 Юли 2013 18:18
Влезте, за да коментирате