ЕНЕРГО-ПРО е абсолютният рекордьор по установени нарушения от страна на АДФИ

Събота, 13 Април 2013 19:49 Публикувана в У нас Прочетена 769 пъти
ЕНЕРГО-ПРО е абсолютният рекордьор по установени нарушения от страна на АДФИ ЕНЕРГО-ПРО е абсолютният рекордьор по установени нарушения от страна на АДФИ

Електроразпределителното дружество, което оперира в Северозападна България води с огромна преднина пред останалите два елeктроразпределителни оператора, взети заедно по отношение на извършени финансови нарушения – най-вече непроведени търгове за обществени поръчки.

Това показват резултатите от извършени проверки в областта на обществените поръчки на трите електроразпределителни дружества от страна на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). От доклад на АДФИ от 11 април 2013 г. ( доклад № ДП 3 ВН – 0004 ) 11.04.2013 г.), става ясно, че само непроведените процедури за обществени поръчки на „Енерго - Про Мрежи” АД са за общо 35 463 373 лв. По същия показател, прегрешенията на EVN са за 328 592 лева, а на ЧЕЗ – за 352 715 лева. Така „Енерго-Про Мрежи“ АД води класацията с почти 35 милиона лева преднина.

Към 01.01.2011 г. проверяваното дружество е с наименование „Е.ОН България Мрежи” АД гр.Варна. Във връзка със споразумение между E.ON Energie AG и Energo Pro a.s. за покупко-продажба на акции (100% от акционерния капитал на „Е.ОН България” ЕАД гр.София), считано от 10.09.2012 г., наименованието на дружеството е променено на „Енерго – Про Мрежи” АД гр. Варна. По смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП), „Е.ОН България” ЕАД гр. София е свързано предприятие с „Е.ОН България Мрежи АД” гр. Варна („Енерго–Про Мрежи” АД, гр. Варна). Считано от 24.07.2012 г. наименованието на „Е.ОН България” ЕАД гр.София е променено на „Енерго–Про” ЕАД гр.София. Дружеството е с двустепенна система на управление, включваща: Надзорен съвет ( пет члена) и Управителен съвет (трима члена). За периода на проверката дружеството се представлява заедно от всеки двама от тримата членове на Управителния съвет.

Проверката на финансовите инспектори е установила, че през 2011 и 2012 г. дружеството е допуснало нарушения при избора на изпълнители на обществени поръчки, като са установени тежки нарушения.

Първата група нарушения е в областта на непроведените обществени поръчки.

Установени са десет непроведени процедури за обществени поръчки общо за 35 463 373 лв. Това са следните случаи:

Строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на кабелни линии, въздушни линии и трафопостове общо за 20 429 834 лв. За нарушението е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) против юридическото лице;

Доставка и монтаж на силови трансформатори за 2 164 236 лв. За нарушението е съставен АУАН против юридическото лице;

Доставка на части за уреди за разпределение и управление на електричеството за 2 045 266 лв. За нарушението е съставен АУАН против юридическото лице;

Доставка на маслонапълнени разпределителни трансформатори за 751 006 лв. За нарушението е съставен АУАН против юридическото лице; Доставка на електромерни табла за монтаж върху стълб по обособени позиции за 201798 лв. За нарушението е съставен АУАН против юридическото лице;

Доставка на кабели и проводници за Е.ОН България Мрежи АД за 4 363 108 лв. За нарушението е съставен АУАН против юридическото лице;

Доставка на оборудване за високо напрежение за 1 199 369 лв. За нарушението е съставен АУАН против юридическото лице; Надзор на обекти от инвестиционната и ремонтна програми на „Е.ОН България Мрежи” АД за 1 439 735 лв. За нарушението е съставен АУАН против юридическото лице;

Строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа на „Е.ОН България Мрежи за 809 500 лв. За нарушението е съставен АУАН против юридическото лице;

Охрана на обекти и пренос на ценни пратки и товари за 2 059 520 лв. За нарушението е съставен АУАН против юридическото лице.

От Агенцията за държавна финансова инспекция подчертават, че непровеждането на процедура за обществена поръчка е едно от най-съществените и тежки нарушения на законодателството в областта на обществените поръчки. По този начин възложителят нарушава основните принципи за публичност и прозрачност при разходването на средства за дейност от обществено значение.

Втората група нарушения е свързана с провеждането на процедури на договаряне без обявление.

Става дума за следните четири обществени поръчки общо за 1 794 839 лв., възложени чрез процедура на договаряне без обявление, без да са налице предвидените за това условия. Това е най-непрозрачният вид процедура, поради това че възложителят води преговори с едно или няколко лица, като се провежда при строго определени от законодателството условия, каквито не са били налице в конкретните ситуации. Става дума за следните случаи:

Разширение на ОРУ в подстанция Траката за 858 539 лв. За нарушението са съставени 3 АУАН, от които един е против юридическото лице и два против членове на Управителния съвет на дружеството;

Доставка на токови трансформатори за 602 900 лв. За нарушението са съставени 3 АУАН, от които един е против юридическото лице и два против членове на Управителния съвет на дружеството;

Доставка на модули за разширение на елегазови КРУ за 150 000 лв. За нарушението са съставени 3 АУАН, от които един е против юридическото лице и два против членове на Управителния съвет на дружеството;

Доставка на арматура за изолирани проводници за 183 400 лв. За нарушението са съставени 3 АУАН, единият от които е против юридическото лице;


Третата група нарушения е свързана с нарушения при провеждането на процедури за обществени поръчки. Става дума за следните казуси:

При 8 процедури методиките за определяне на комплексната оценка на офертите не съдържат точни указания за определяне на оценката по всеки показател;

Задължителната информация за изпълнен договор не е изпратена за вписване в Регистъра по обществени поръчки;

Информацията за 7 сключени договора не е изпратена за вписване в Регистъра по обществени поръчки в законоустановения 7-дневен срок;

Възложителят не е определил срок за приключване работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите при една процедура;

При една процедура кандидатите за участие са подбрани по критерии, които не са елемент от одобрените обявление и документация;

При две процедури възложителят е сключил рамкови споразумения в резултат на процедури на договаряне без обявление. Съгласно изискванията на ЗОП възложителите могат да сключват рамково споразумение за обществени поръчки въз основа на всяка проведена процедура, с изключение на процедура на договаряне без обявление;

При една процедура възложителят е сключил рамково споразумение с две лица, при условие че са били налице повече от трима потенциални изпълнители. Съгласно ЗОП, когато възложителят сключва рамково споразумение с няколко лица, техният брой не може да бъде по-малък от трима, при условие че е налице достатъчен брой потенциални изпълнители, които да отговарят на критериите за подбор, и/или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя;

При една процедура поканата до кандидатите, участващи в договаряне без обявление, не е изпратена до Агенцията по обществени поръчки;

При една процедура е определен срок за получаване на заявления за участие по-кратък от нормативно допустимия.

За установените нарушения са съставени общо 10 АУАН, от които 8 акта против юридическото лице и два АУАН против членове на Управителния съвет.

През 2011 и 2012 г. „Енерго - Про Мрежи” АД гр.Варна („Е.ОН България Мрежи” АД гр.Варна) е възлагала дейности за доставки и услуги на „Енерго –Про” ЕАД гр.София („Е.ОН България” ЕАД гр.София), без да са провеждани процедури за обществени поръчки. В тези случаи те са се позовали на разпоредбата на чл.12, ал.1, т.6 от ЗОП, в която е въведена хипотезата на чл.23 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Съгласно това изключение на ЗОП, законът не се прилага за договори за услуги, доставки или строителство, сключвани от възложител по чл.7, т.5 или 6 със свързано предприятие, при условие, че поне 80 % от неговия среден годишен оборот от реализираните услуги, доставки или строителство за последните три години е от предоставянето им на свързани предприятия. Общият обем на възложените доставки и услуги на свързаното дружество през 2011 и 2012 г. възлизат на 59 938 700 лв. Отчетените през 2011 г. разходи за сметка на свързаното предприятие са 25,65 % от всички разходи за външни услуги.. През 2012 г. процентното разпределение на разходите по договора с „Енерго – Про” ЕАД гр.София („Е.ОН България” ЕАД гр.София) са съответно 11.14 % от всички разходи за външни услуги. Възнаграждението по всички възложени на свързаното дружество услуги не е определено с твърда цена, а е в зависимост от отчетените от него разходи за съответната услуга. Договорено е стойността на услугата да включва фактически направените разходи за нея плюс надценка, различна за отделните услуги (от 2.73% до 5.69%). В договора не е посочено ограничение относно максимално допустимия размер на разходите по икономически елементи, с които „Енерго – Про” ЕАД гр.София („Е.ОН България” ЕАД гр.София) да се съобразява при формиране на цената за съответната услуга.

Реално не е регламентиран начинът, по който възложителят „Енерго - Про Мрежи” АД гр.Варна („Е.ОН България Мрежи” АД гр.Варна) да осъществява контрол върху цената на услугите, които калкулира „Енерго – Про” ЕАД гр.София („Е.ОН България” ЕАД гр.София). На практика проверяваното дружество поема цялата издръжка на „Енерго – Про” ЕАД гр.София („Е.ОН България” ЕАД гр.София) при изпълнение на съответните услуги.

Влезте, за да коментирате