Европейското финансиране дава шанс на младите хора, които искат да се занимават със земеделие

На дневен ред е Мярка 112 – създаване на стопанства за млади фермери
Събота, 31 Май 2014 12:58 Публикувана в У нас Прочетена 1477 пъти
По мярката „Създаване на стопанства на млади фермери“, може да се кандидатства  за: създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни лозя, включително винени; Подобряване на сградния фонд чрез извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството; Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство; Увеличаване броя на животните в стопанството; Придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието.    По мярката „Създаване на стопанства на млади фермери“, може да се кандидатства за: създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни лозя, включително винени; Подобряване на сградния фонд чрез извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството; Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство; Увеличаване броя на животните в стопанството; Придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието. Снимка: http://finansirane.eu/?p=4527

Започва прилагането на мярка 112 – създаване на стопанства за млади фермери. Очакванията от нея не са малки, затова е добре да се знае как ще се прилага тази мярка.

За да е допустимо кандидатствуването на определено лице по тази мярка е нужно да са изпълнени едновременно няколко изисквания:

 

Кандидатът по мярката трябва да е физическо лице или да е регистриран като едноличен търговец;

 

Същият този кандидат трябва да е регистриран  като земеделски производител не по-рано от една година назад във времето;

 

Земята или животните в обекта, стопанисван от кандидата трябва да съставляват минимум 4 Икономически единици, като в края на периода по проекта (който по принцип ще е след 3-4 години) земеделското стопанство трябва да е пораснало до 11,5 Икономически единици. Икономическите единици могат да се образуват  от различни култури, по избор на кандидата, или от няколко култури заедно. Размерът на Икономическите единици се образува по специална формула, като всичко зависи от вида на отглежданите култури и / или от броя на отглежданите животни.

 

Могат да се дадат някои примери с най-често отглежданите култури. Дадените по-долу декари от съответната култура, съответствуват на определен брой икономически единици. Например:

 

Лавандула – 15 декара – 1,17 икономически единици;

Лавандула – 25 декара – 1,95 икономически единици;

Лавандула – 30 декара – 2,34 икономически единици;

Праскови – 10 декара – 1,13 икономически единици;

Сливи -  20 декара – 2,27 икономически единици;

Бадеми – 10 декара – 3,09 икономически единици;

Чушки (градински) – 5 декара – 2,74 икономически единици;

Чушки (полски) – 5 декара – 0,84 икономически единици;

Домати (градински) – 2 декара – 2,81 икономически единици;

Домати (полски) – 5 декара – 0,52 икономически единици;

Картофи – 10 декара – 2,36 икономически единици;

Лук – 5 декара – 0,68 икономически единици;

Краставици (градински) – 2 декара – 3,92 икономически единици;

Краставици (полски) – 5 декара – 1,14 икономически единици;

Дилянка / мента – 10 декара – 0,15 икономически единици;

Роза – 20 декара – 1,56 икономически единици;

 

По мярката „Създаване на стопанства на млади фермери“, може да се кандидатства  за:

 

Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни лозя, включително винени;

 

Подобряване на сградния фонд чрез извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството;

 

Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство;

 

Увеличаване броя на животните в стопанството;

 

Придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието ( когато кандидата няма образование в сферата на земеделието тогава той се задължава да се квалифицира чрез посещенине на курс и да получи съответния сертификат. Това условие трябва да е изпълнено преди да е завършен проекта) ;

 

Преминаване към биологично производство.

 

Финансовите условия по мярка 112 са следните:

 

След като кандидатът е подал проекта си в Областната дирекция земеделие, в срок от 2 до 3 месеца той получава уведомление  дали е одобрен или не. При одобрение получава сума в размер на 12 500 евро, чрез която трябва да осъществи проекта си през следващия период. След изпълнение на проекта лицето получава още една сума на стойност 12 500 евро.

 

Трябва да се имат пред вид и следните допълнителни условия:

 

Лицето, което кандидатства не трябва да е било регистрирано като земеделски производител или да е подавал заявление за подпомагане (субсидии за отглеждане на земя или животни) в срок, по-дълъг от една година назад. Ако е бил или е собственик на ЕТ, то за едноличния търговец важи същото условие. Например: ако лицето е регистрирано като ЗП през месец март 2012 година или още по-рано е недопустим по тази мярка. Недопустим е и ако някога, назад във времето е бил регистриран като ЗП но регистрацията е била прекратена. Същото е условието и за ЕТ.

 

Имотът (имотите),  върху които трябва да са разположени първоначалните четирите икономически единици трябва да са собственост на кандидата, или да са взети под наем или аренда за срок от още поне 6 години напред, като договорът за наем  или аренда трябва да е в нотариална форма, вписан в Агенция по вписванията и вписан в съответната общинска служба по земеделие. Земята, с която кандидатът ще пораства с още 7,5 икономически единици, за да достигне необходимите 11,5 икономически единици, също трябва да се вземе под наем за срок от поне 5 години.

 

Ако съпругът/ съпругата на кандидата са получили подпомагане по реда на тази мярка, то той е недопустим за подпомагане.

 

Най-малко левовата равностойност на 5000 евро от първото плащане трябва да бъде инвестиран за някоя от следните дейности:

 

Закупуване на движими дълготрайни активи (допустими са машини и техника ВТОРА УПОТРЕБА)

 

Закупуване, строителство, модернизация на недвижими ДМА;

 

Закупуване на селскостопански животни;

 

Закупуване на земя за земеделска дейност;

 

Други инвестиции.

 

Имотите, с които се доказват първоначалните икономически единици трябва да са описани в анкетната карта на земеделския производител.

 

Документите за кандидатстване се подават САМО и единствено от кандидата, упълномощаването, дори и в нотариална форма е недопустимо.

Последно променена в Събота, 31 Май 2014 16:53
Влезте, за да коментирате