КТ „Подкрепа“ заклейми институционалният хаос около банковата паника

От Конфедерацията искат експерти на социалните партньори да участвуват при правенето на съдбоносните за КТБ оценки
Четвъртък, 17 Юли 2014 01:44 Публикувана в У нас Прочетена 1145 пъти
КТ „Подкрепа“: С настоящото КТ "Подкрепа", като организация, представляваща интересите на работниците и служителите - които са и сериозна част от гласоподавателите в Република България, категорично заявява, че ще положи всички усилия в най-близко бъдеще всеки от участниците в този плитък, неинтелигентен, зле режисиран и скъпоструващ водевил да получи според това, което е направил и което тепърва ще направи по случая. Българските работници и служители съвсем не са прости и беззащитни хора, както се опитвате да ги третирате в последните вече 25 години.  КТ „Подкрепа“: С настоящото КТ "Подкрепа", като организация, представляваща интересите на работниците и служителите - които са и сериозна част от гласоподавателите в Република България, категорично заявява, че ще положи всички усилия в най-близко бъдеще всеки от участниците в този плитък, неинтелигентен, зле режисиран и скъпоструващ водевил да получи според това, което е направил и което тепърва ще направи по случая. Българските работници и служители съвсем не са прости и беззащитни хора, както се опитвате да ги третирате в последните вече 25 години. Снимка: БГНЕС

В рамките на два дни, Конфедерацията на труда „Подкрепа“ започна много сериозна офанзива, свързана с продължаващият хаос в действията на институциите по случая Корпоративна търговска банка.

На 15 юли 2014 г. Конфедеративият съвет на КТ "Подкрепа", проведен на същия ден се обърна с декларация до президента на Р. България, министър-председателя на Р. България, парламентарните групи в 42-то НС, главния прокурор на Р. България, управителя на БНБ. В декларацията се дава изключително неласкава оценка на действията на институциите, поставят се под съмнение добросъвестността и целесъобразността на много от предлаганите решения и се предлагат действия, които отиват оттатък „случая КТБ“, а именно – присъединяването към Европейския надзорен механизъм.

Декларацията завършва с доста цветисти, но напълно основателни закани, че „всеки от участниците в този плитък, неинтелигентен, зле режисиран и скъпоструващ водевил да получи според това, което е направил и което тепърва ще направи по случая“.

На следващия ден, КТ „Подкрепа“ се обърна с писмо към представителните организации на социалните партньори (освен КТ „Подкрепа“, това са КНСБ от страна на синдикатите и Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) от страна на работодателите), в което се лансира идеята да се направят постъпки пред Българската народна банка за допускане на представители на социалните партньори като наблюдатели в процедурите по оценка, които трябва да дадат отговор на въпроса за истинското състояние на КТБ.

Последното според КТ „Подкрепа“ естествено трябва да стане „при пълното спазване на всички изисквания за професионализъм на участниците и следване на всички специфични правила на извършваната дейност“.

По този начин на масата вече има предложение, което би могло да гарантира много по-голяма прозрачност на извършваните процедури, без да се нарушават специфичните правила при които те се извършват. От БНБ би трябвало добре да си помислят, преди да вземат отношение по направените предложения. Доверието на обществеността по отношение на „компетентните институции“ вече е на ръба на сриването, като заслугата за това в значителна степен е и на „гуверньора“ на БНБ – Иван Искров. Затова, когато възниква възможност да се гарантира по-голяма прозрачност, а от там и почтеност при извършване на въпросните оценки, тя не трябва да се проиграва с лека ръка.

До този момент има данни, че от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) са в много голяма степен склонни да подкрепят идеята на КТ „Подкрепа“, както по принцип, така и със съответни топ експерти.По-долу, поместваме изцяло, без каквито и да са съкращения двата текста, които КТ „Подкрепа“ направи достояние на обществеността на 15-ти и на 16-ти юли тази година.

Декларация на КТ „Подкрепа“ до президента на Р. България, министър-председателя на Р. България, парламентарните групи в 42-то НС, главния прокурор на Р. България и до управителя на БНБ от 15 юли 2014 г.:

КТ "Подкрепа" изразява острия си гняв и възмущение по повод инсценираната банкова криза, целяща разчистване на сметки между отделните клонове на олигархичните мафиотски кръгове в България с помощта най-вече на прилежащите им медии.

Мръсна пиеса, която за втори път се опитва да бъде поднесена на българските граждани с дейното участие на институции, които по своето предназначение трябва да предотвратяват и преследват подобни деяния.В държава, в която словото не се използва за пренасяне на послания, а за лъжи, никой не се изненадва от това, че едни и същи официални институции, оплетени в невидимите връзки на задкулисието, публично оповестяват взаимно изключващи се и противоречащи си тези.

След повдигнатите и самоотречени с лека ръка обвинения за подготвяни покушения, нахлуването в банкови офиси и изнасянето на огромни количества документация, беше поднесена и съшитата с бели конци теза за някаква липса на кредитни досиета.

Всеки, който има повече от бегла представа за начините, по които функционира една банка, знае, че информацията, съдържаща се в тези досиета на практика не може да изчезне, защото се пази на повече от едно места в различни институции.

Повече от очевидно е, че основната част от разигравания сценарий е ориентирана към унищожаване на банката за замитане на следи от финансови престъпления на всякакви участници, както и към отнемане на собствеността на нейните акционери - юридически и физически лица в рамките на същата тази олигархично-мафиотска война. В държава, в която частната собственост била неприкосновена.

Не може да се направи друг, освен този извод, при положение че вместо да бъдат предприети описаните в закона мерки за оздравяване на банковата институция, припряно се лансира тезата за нейното обявяване в несъстоятелност. Много добре знаем какво означава това в българския контекст на базата на хиляди известни подобни примери.

В този смисъл, особено недоумение буди мълчанието на Комисията за финансов надзор по този въпрос, защото КТБ е и публично дружество, 12 % от чиито акции са притежание на много на брой дребни акционери, най-вероятно и на пенсионни фондове.

В голямото разнопосочно говорене по темата напоследък прави впечатление и отсъствието на дебат по повод неуспешната атака върху втората банкова институция, което обаче навежда на мисълта за по-всеобхватен мащаб на планираната акция.

В обществения дебат не присъства и темата: защо, кой и как е предлагал решения, като например въвеждане на "банкова ваканция", които биха тласнали страната в невъобразим финансов и социален хаос.

Искаме да припомним, че по силата на независещи от работниците обстоятелства, средствата, с които трябва да се изплащат техните трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки, както и др плащания, свързани с положен труд, стоят блокирани в КТБ, с целия произлизащ от това риск за неносещи вина хора.

Недоумение и недоверие буди твърдението, че в рамките на 10 дни без да са ползвани достоверни източници на информация е направена констатация за определяне качеството на кредитния портфейл на кредитна институция от такъв мащаб.

По повод на всичко казано дотук, считаме, че предложението за стартиране на процедура по присъединяването на България към системата на Единния надзорен механизъм е стъпка в правилна посока, с евентуален бъдещ резултат, тъй като Европейската централна банка ще започне да изпълнява новите си задължения по банковия надзор през ноември 2014 г.

В този смисъл,КТ "Подкрепа" КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВА:

Да бъдат направени необходимите законови промени, така че от корпоративни влогове, надхвърлящи обема на покритите с гаранция, да могат да бъдат ползвани допълнителни средства, когато те ще бъдат употребявани за изплащане на трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки и др. плащания, свързани с положен труд от работниците в съответните предприятия.

За връщане на доверието в системата за банков надзор да се потърси методологична помощ от Европейския банков орган и ЕЦБ с искането на определяне на независима комисия, която да анализира действията на институциите в България, действията на банката, да установи къде са пропуските в процедурите, в законодателството и да даде съответните задължителни препоръки.

Да се извърши международен, независим, задълбочен и пълен одит на активите и пасивите на кредитната институция в регламентирания от закона срок.

С настоящото КТ "Подкрепа", като организация, представляваща интересите на работниците и служителите - които са и сериозна част от гласоподавателите в Република България,

КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА,

че ще положи всички усилия в най-близко бъдеще всеки от участниците в този плитък, неинтелигентен, зле режисиран и скъпоструващ водевил да получи според това, което е направил и което тепърва ще направи по случая. Българските работници и служители съвсем не са прости и беззащитни хора, както се опитвате да ги третирате в последните вече 25 години.

За КС на КТ "Подкрепа":

Д-р Константин Тренчев

Президент

Отворено писмо на КТ „Подкрепа“ до КНСБ, БСК, БТПП, АИКБ, КРИБ и до Асоциацията на банките в България от 17 юли 2014 г.:

Уважаеми дами и господа, колеги, социални партньори,Конфедерацията на труда "Подкрепа" следи с нарастваща тревога развитията около Корпоративна търговска банка в частност, а оттам - и в банковия сектор като цяло. Разнопосочните действия на политици и институции оставят в обществото впечатлението, че се разиграва предварително подготвян сценарий с вреден и потенциално опасен изход както за банковия, така и за неразривно свързания с него реален сектор.

Кризата в КТБ поставя на тежко изпитание много на брой предприятия и техните работници и служители, чиито средства са блокирани в нея по решение на съответните институции без никаква гаранция, че подобни действия няма да бъдат извършени и на други места, още повече, че беше направен и подобен опит. Както и без ясно, еднозначно и убедително обяснение на всякакви предприемани мерки.

Убедени сме, че този възел може да бъде развързан единствено и само при осигуряване на пълна прозрачност по отношение на процедурите, прилагани при установяването на истинската ситуация в банката.От друга страна, си даваме ясна сметка за специфичните правила, по които работи всяка банкова институция, правещи невъзможни стандартните подходи по осигуряването на необходимата прозрачност, която би снела подозренията по отношение работата на официалните органи.

В този смисъл, бихме си позволили да ви предложим да направим заедно съответните постъпки пред Българската народна банка за допускане на наши представители като наблюдатели в тези процедури по оценка. При пълното спазване на всички изисквания за професионализъм на участниците и следване на всички специфични правила на извършваната дейност.

Вярваме, че този подход би бил от полза на всички интереси, които нашите организации защитават, както и, на първо място, на големия обществен интерес.

С уважение!

16.07.2014 г.

София

Д-р Константин Тренчев

Президент на КТ "Подкрепа"

Последно променена в Четвъртък, 17 Юли 2014 10:30
Влезте, за да коментирате