Членът на ДКЕВР - Илиян Илиев отговори на „Свободен народ online“

Няма мои действия, които да бъдат повод за притеснение – нито от моя, нито от на дружеството или неговите клиенти страна
Петък, 18 Юли 2014 15:29 Публикувана в У нас Прочетена 2141 пъти
Илиян Христов Илиев: Нито е налице предубеждение от моя страна, нито има разлика в подхода, който ДКЕВР прилага в действията си спрямо трите електроразпределителни дружества. Нито пък, на последно място, констатираните нарушения щяха да са по-различни, ако не съм бил служител на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.   Илиян Христов Илиев: Нито е налице предубеждение от моя страна, нито има разлика в подхода, който ДКЕВР прилага в действията си спрямо трите електроразпределителни дружества. Нито пък, на последно място, констатираните нарушения щяха да са по-различни, ако не съм бил служител на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Снимка: http://izvestnik.info

В редакцията на „Свободен народ online“ се получи отговор от г-н Илиян Христов Илиев – член на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) във връзка с изразените съмнения за наличие на конфликт на интереси около длъжността му.

Подробности по въпроса могат да се прочетат тук:
http://www.svobodennarod.com/bulgaria/4787-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D1%80.html

 

Поместваме текста на отговора на г-н Илиян Христов Илиев изцяло и без каквито и да се намеси в изпратения ни текст:

 

„Уважаеми г-н Дечев,

 

В публикувана в „Свободен народ online“ на 11 Юли 2014 г. статия със заглавие „ОТНОВО ЧЛЕН НА ДКЕВР СЪС СЪМНЕНИЯ ЗА ТЕЖЪК КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ“ към мен е зададен въпросът дали фактът, че преди да бъда назначен в ДКЕВР съм работил в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и в структурата на „НЕК“ ЕАД, представлява предпоставка за възникване на конфликт на интереси, с оглед на работата, която трябва да извършвам като член на ДКЕВР.

 

За да бъдат обективно разглеждани изложените от Вас обстоятелства, моля да вземете предвид следните факти:

 

обстоятелството, че съм заемал длъжности в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „НЕК“ ЕАД, преди да бъда избран за член на ДКЕВР, не е и не може да бъде квалифицирано като основание за възникване на конфликт на интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).

 

Чл. 14 на ЗПУКИ въвежда задължение за деклариране на фактите и обстоятелствата, които биха довели до възникване на конфликт на интереси от страна на лице, заемащо публична длъжност. Тази декларация следва да бъде подадена в 30-дневен срок от избирането ми за член на ДКЕВР. Спазил съм задължението си по чл. 14 от ЗПУКИ, като от съдържанието на декларацията ми е видно, че не са налице обстоятелствата, които биха довели до възникване на конфликт на интереси.

 

Последното се потвърждава и от факта, че съм прекратил трудовите си отношения с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на 29.06.2011 г., а съм избран за член на ДКЕВР на 06.06.2013 г., т.е. две години по-късно. В периода 01.06.2012 г. до 06.06.2013 г. съм работил като главен експерт в администрацията на ДКЕВР, което не е обстоятелство, представляващо конфликт на интереси по смисъла на ЗПУКИ. Отделно от това никога не съм бил акционер или член на орган на управление на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

 

Бих искал да се спра и на другия, зададен от Вас, въпрос: „…дали фактът, че г-н Илиян Христов Илиев е освободен от работата си в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД след установен тежък конфликт с ръководството на компанията, поражда конфликт на интереси, тогава когато последният извършва контролни и други действия по отношение на фирмите от групата на ЧЕЗ в България“.

 

На първо място – важно е да се знае, че прекратяването на трудовите ми взаимоотношения с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е по взаимно съгласие. Категорично заявявам, че се радвам на спокойствие и удовлетвореност по отношение на начина, по който съм вършил работата си. Няма мои действия, които да бъдат повод за притеснение – нито от моя, нито от на дружеството или неговите клиенти страна.

 

Бих искал да завърша, отричайки напълно Вашето предположение, че при мен е налице „силно предубеждение към ръководството на „ЧЕЗ Разпределение“ АД, което води до конфликт на интереси в новата Ви роля – член на ДКЕВР, при това член, който е пряко ангажиран с проверките, извършвани на групата фирми от ЧЕЗ“.

 

В извършените регулаторни одити на трите ЕРД, резултатите от които бяха представени пред обществото на 14.05.2014 г., ДКЕВР напълно е следвала принципите на равнопоставеност, коректност и обективност.

 

Подчертавам – ДКЕВР – тъй като не трябва да се забравя, че Комисията е колегиален орган и решенията й се взимат с гласовете на всичките й членове.

 

Нито е налице предубеждение от моя страна, нито има разлика в подхода, който ДКЕВР прилага в действията си спрямо трите електроразпределителни дружества. Нито пък, на последно място, констатираните нарушения щяха да са по-различни, ако не съм бил служител на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

 

С уважение,

 

Илиян Хр. Илиев

Член на ДКЕВР"

Влезте, за да коментирате