КФН подкрепи надзорния комитет за КТБ и влизането в Европейския банков съюз

Комисията за финансов надзор застана на диаметрално противоположна позиция спрямо гледището на БНБ
Петък, 08 Август 2014 14:44 Публикувана в У нас Прочетена 1426 пъти
КФН подкрепя тезата, че работата на институцията, която има правомощия, съответно носи отговорности, съгласно българското и европейското законодателство, а именно Българска народна банка (БНБ), по тяхно дискреционно решение и заявено намерение, би могла да бъде подкрепена от подготвени експерти и високоморални професионалисти, представители на всички заинтересовани от оздравяването на банковата група лица, които включват изброените от Вас: различните класове вложители, кредитополучатели, облигационери. досегашни акционери и потенциални инвеститори и други, съгласно и в рамките на действащото в момента законодателство. КФН споделя тезата, че това би било полезно като консултативно мнение с цел генериране на полезни идеи и работещи решения, които да подпомогнат БНБ в решаването на ситуацията около КТБ АД.   КФН подкрепя тезата, че работата на институцията, която има правомощия, съответно носи отговорности, съгласно българското и европейското законодателство, а именно Българска народна банка (БНБ), по тяхно дискреционно решение и заявено намерение, би могла да бъде подкрепена от подготвени експерти и високоморални професионалисти, представители на всички заинтересовани от оздравяването на банковата група лица, които включват изброените от Вас: различните класове вложители, кредитополучатели, облигационери. досегашни акционери и потенциални инвеститори и други, съгласно и в рамките на действащото в момента законодателство. КФН споделя тезата, че това би било полезно като консултативно мнение с цел генериране на полезни идеи и работещи решения, които да подпомогнат БНБ в решаването на ситуацията около КТБ АД. Снимка: Sofia Photo Agency, архив, http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1042568&audio_id=132776

В последния ден на месец юли, Комисията за финансов надзор (КФН) взе отношение по въпроса за създаването на обществен надзорен комитет, който да не допусне разграбването на банковата група КТБ.

Писмото (Изх. № 23-00-47 от 31 юли 2014 г.) е адресирано до: Пламен Димитров (КНСБ), Константин Тренчев (КТ Подкрепа), Васил Велев (АИКБ), Сашо Дончев (БСК), Цветан Симеонов (БТПП), Огнян Донев (КРИБ). Копия са изпратени и до: президента Росен Плевнелиев, министър-председателя в оставка Пламен Орешарски, Бойко Борисов (ГЕРБ), Михаил Миков (БСП), Лютви Местан (ДПС), Волен Сидеров (Атака).

 

По-долу предаваме изцяло текста на отговора на КФН на отвореното писмо на синдикати и работодатели с предложение за експертна подкрепа за разрешаване на проблемите в Корпоративна търговска банка и преодоляване на последиците за банковия сектор:

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

От името на Комисията за финансов надзор (КФН), която представлявам, искам да изразя силната загриженост на институцията за развитието на ситуацията около банковата група на Корпоративна търговска банка АД.

 

КФН подкрепя тезата, че работата на институцията, която има правомощия, съответно носи отговорности, съгласно българското и европейското законодателство, а именно Българска народна банка (БНБ), по тяхно дискреционно решение и заявено намерение, би могла да бъде подкрепена от подготвени експерти и високоморални професионалисти, представители на всички заинтересовани от оздравяването на банковата група лица, които включват изброените от Вас: различните класове вложители, кредитополучатели, облигационери. досегашни акционери и потенциални инвеститори и други, съгласно и в рамките на действащото в момента законодателство.

 

КФН споделя тезата, че това би било полезно като консултативно мнение с цел генериране на полезни идеи и работещи решения, които да подпомогнат БНБ в решаването на ситуацията около КТБ АД.

 

Използвам случая да подчертая отново, че КФН няма законови правомощия да упражнява надзор върху дейността на КТБ като банка по набиране па депозити и отпускане на кредити, както и да осъществява банков надзор спрямо банките в страната. Банковият надзор се упражнява единствено от Българската народна банка, която е единствената институция, отговорна за надзора и регулацията на банковия сектор и съответно за намираме на законосъобразни и работещо решение на случая.

 

Поради факта, че КФН не разполага със законови правомощия по регулирането и надзора на дейността на банките, и въпреки че банковият и небанковият сектор са неразривно свързани като части на финансовата система, представители на КФН до момента не са били канени нито от президента на РБ, нито от Б11Б, и съответно не са участвали в проведените заседания, посветени на банковата система и обсъжданията за оздравяване на КТБ, възможни законови промени в тази посока и други подобни.

 

В изпълнение на правомощията си, които са по надзор на небанковия финансов сектор, незабавно след възникване на кризата с КТБ, КФН предприе и упражни в пълен обем всички правомощия, дадени й от закона:

 

спря търговията с акции на КТБ АД в качеството й на публично дружество и изиска допълнителна информация от БНБ за естеството на предприетите спрямо дружеството мерки, с оглед защита на правата и интересите на инвеститорите от небанковия финансов сектор.

 

Още на 23.06.2014 г. КФН поиска със специално писмо до управителя па БНБ и финансовия министър и свикването на Консултативния съвет за финансова стабилност, на който да бъдат разгледани всички отворени въпроси.

 

С настоящото писмо искам също да заявя:

 

общ е стремежът ни да се предостави на заинтересованите лица и на обществото пълна, честна и обективна информация за състоянието на КГБ АД и свързаните с нея лица, както и да се предложи финансово обосновано и цялостно решение за оздравяване и/или преструктуриране на банковата група, което да отчита и балансира законните интереси на всички засегнати (структуроопределящи фирми, болници, училища, държавни органи, общини, пенсионери и др.).

 

В този смисъл ние сме на едно мнение, а именно, че трябва да се намери най-доброто решение, с което да се запази финансовата стабилност на България и да не се допусне системен риск като същевременно се спази националното и европейско законодателство във финансовата сфера.

 

Подкрепяме също така тезата, че влизането на страната в Европейския банков съюз също би могло да бъде такова работещо решение. Считаме, че за страната ни основен стратегически приоритет трябва да бъде приемането ни в еврозоната, за да има възможности за използване па предвидените европейски механизми за реагиране при кризи.

 

КФН винаги е заявявала готовността си да съдейства с пълния си експертен потенциал за запазване на финансовата стабилност на страната и би участвала в обсъждания в различните възможни формати на Консултативния съвет за финансова стабилност, Националния съвет за тристранно сътрудничество, Консултативният съвет за национална сигурност и други, съответно за намирането на работещо решение за банковата и финансовата стабилност на страната.

 

Уважаеми господа,

 

Откакто председателствам Комисията за финансов надзор, институцията винаги се е противопоставяла па вредни и рискови идеи, свързани със застрашаването на финансовата стабилност в България.

 

Ние винаги сме призовавали за стриктно спазване на закона, отстоявайки принципите си на безпристрастност, обективност, а резултатът беше наистина добър за страната ни. Бих искал да припомня периода, през който тогавашният финансов министър г-н Симеон Дянков прокарваше идеи за активно управление на Сребърния фонд и за инвестиране на средствата, акумулирани в него в български държавни ценни книжа (ДЦК), което беше опасно за финансовата стабилност на страната. Тогава КФН, в мое лице, се противопостави остро на тези опасни негови идеи. Европейската централна банка също ни подкрепи и в крайна сметка те не бяха приети.

 

Противопоставихме се и на намерението за „национализация” на частните професионални фондове. Друг кризисен момент беше категоричната ни намеса за възпрепятстване продажбата на ПФ „Доверие” на съмнителен купувач с неясен произход на средствата.

 

Всички тези действия са предприемани от нас единствено и само в полза на голямата ни кауза - стабилност на финансовата система, която касае пряко всеки един гражданин на България. По този начин, в името на каузи, важни за Република България и за всеки гражданин, категорично, обективно и независимо, сме изпълнявали своите функции и законови ангажименти и сме носили своята институционална отговорност в интерес на страната и гражданите.

 

Няма как обаче спрямо КФН - институция с ясно разписани законови правомощия, да се вменява измислена вина за провали или нерегламентирани отговорности за чужди действия и/или бездействия.

 

Потвърждаваме за пореден път, че КФН няма законови задължения по регулация и надзор на банковата система, дейността на банките по набиране на депозити и влогове и кредитирането на частни лица. КФН няма и възложени й със закон права и задължения по защита интересите на депозантите, вложителите и/или кредитополучателите в българските банки. Надзорът и регулацията на банките и на банковата система, уреждането на отношенията между банките и депозантите, вложителите и кредитополучателите, според българското и европейското законодателство е в изрична компетентност на БНБ.

 

Съгласно дадените й от закона правомощия, КФН упражнява единствено надзор на небанковия финансов сектор - осъществява пълен надзор върху дейността на пенсионно-осигурителните дружества, пенсионните фондове, застрахователите и застрахователните посредници, инвестиционните посредници, които не са банки, и управляващите дружества.

 

КФН също така регулира капиталовите пазари, като следи публичните дружества регулярно да разкриват необходимата информация за своите инвеститори, както и да спазват ЗППЦК. Считаме, че по отношение възложените за надзор и регулация сфери, КФН стриктно спазва закона и изпълнява качествено и професионално своите правомощия.

 

В заключение, искам още веднъж да декларирам пред вас подкрепата, която комисията е готова да окаже чрез своя сериозен експертен капацитет в търсенето на добрите решения за благоприятното разрешаване на ситуацията, свързана с Корпоративна търговска банка.

 

Председател на комисията за Финансов надзор:

Стоян Мавродиев

Влезте, за да коментирате