АИКБ: Трябва и може да се избегне дискриминирането на потребителите на основа на тяхното потребление.

Асоциацията прави предложения, които ще позволят по-справедливо и рационално разпределяне на оказваната подкрепа сред допустимите предприятия, без да ограничава ползваният ресурс САМО за големите индустриални потребители.
Вторник, 21 Юли 2015 22:54 Публикувана в У нас Прочетена 1358 пъти
Ние считаме, че ако финансовия ресурс не е достатъчен за ползване в пълна степен на възможностите за компенсация, които Насоките на Европейската комисия предоставят, то следва с еднакъв процент, по-малък от 85%, да бъдат компенсирани ВСИЧКИ предприятия от съответните сектори, а не с максималния процент да бъдат компенсирани няколко големи консуматори, а всички останали да не бъдат компенсирани изобщо. Ние считаме, че ако финансовия ресурс не е достатъчен за ползване в пълна степен на възможностите за компенсация, които Насоките на Европейската комисия предоставят, то следва с еднакъв процент, по-малък от 85%, да бъдат компенсирани ВСИЧКИ предприятия от съответните сектори, а не с максималния процент да бъдат компенсирани няколко големи консуматори, а всички останали да не бъдат компенсирани изобщо. Снимка: dariknews.bg

ДО:
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Г-Н БОЖИДАР ЛУКАРСКИ, 

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ, 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


КОПИЕ ДО:Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА ПРИ 43-ТО НС


Г-Н ИВАН ИВАНОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ


ОТНОСНО: Проект за Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Днес, с дълбока загриженост научихме от средствата за масова информация, че Министерство на енергетиката планира да възприеме подход в Наредбата, при който ще получат облекчение за зеления компонент само дружества с енергопотребление над 10 ГВтч. годишно. Изготвена от консултанти на АИКБ експертна оценка, съгласувана и с възможностите на актуалния ценови модел, разработен от КЕВР показва, че възприемането на подход за компенсиране на всички засегнати предприятия от правоимащите сектори не би довело до съществено превишение на заложения общ обем на финансов ресурс, необходим за обезпечаване на компенсационния механизъм. При размер на компонентата за разпределение на разходите за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, като част от цената в интервала 15,00 -17,00 лв./МВтч., разликата би била няколко милиона лева. Управителният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (на основание на свое решение от 20 юли 2015 г.) предлага настоятелно проекта на Наредба да претърпи 2 промени:


1.В чл. 3, ал. 2, т. 4 – да отпадне.

2.В чл. 4 ал. 1 да добие следната редакция: 

 

„Чл.4. (1) Предприятията по чл. 3 ползват отстъпка от компонентата по чл. 2 за количествата потребена електрическа енергия през съответния ценови период от една година в размер  на 85 %.“


При това положение, от предвиденото облекчение ще могат да се възползват в пъти повече предприятия (в сравнение с първоначалното предвиждане). Това ще позволи едно по-справедливо и рационално разпределяне на оказваната подкрепа сред допустимите предприятия, без да ограничава ползваният ресурс САМО за големите индустриални потребители според актуалния проект на Наредба, за който се твърди, че е съгласуван с работодателите. Всъщност, той НЕ Е съгласуван с повечето представителни организации на работодателите у нас.

 

Ние считаме, че трябва и може да се избегне дискриминирането на потребителите на основа на тяхното потребление. По този повод, съвместно с останалите национално представени работодателски организации в България, ние подкрепихме в т. 3 от Рамковото предложение от 24. 06. 2015г. следния текст:

 

…„Недопустимо е налагането на дискриминационни ограничения и непрозрачни механизми“ …


Евентуален резерв предлага и намаляването на интензитета на подкрепа, при малко вероятния сценарий за превишение на наличния финансов ресурс.Частичната компенсация е допустима съгласно т. 182 от Насоките на Европейската комисия.Ние считаме, че ако финансовия ресурс не е достатъчен за ползване в пълна степен на възможностите за компенсация, които Насоките на Европейската комисия предоставят, то следва с еднакъв процент, по-малък от 85%, да бъдат компенсирани ВСИЧКИ предприятия от съответните сектори, а не с максималния процент да бъдат компенсирани няколко големи консуматори, а всички останали да не бъдат компенсирани изобщо.


АИКБ е отправила запитване в съответната дирекция на Европейската комисия за подхода който предлага. В зависимост от него и от приетия окончателен вариант на Наредбата, ще предприемем съответните действия за оспорването и в процеса на нотификация.


С УВАЖЕНИЕ,
ВАСИЛ ВЕЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ

КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

Последно променена в Четвъртък, 15 Октомври 2015 14:13
Влезте, за да коментирате