Член .293а от Наказателният кодекс гласи „Който, след като е осъден да изпълни парично задължение с влязъл в сила съдебен акт и в продължение на една година от влизането му в сила не изпълни задължението си към кредитора, въпреки наличие на парични средства или имущество за това, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация.” 

 

На пръв поглед, този законов текст  изглежда често приложим, предвид социалния заряд, който носи в себе си. Често на практика се получава разнобой в отношенията между бивши гражданскоправни партньори, който разнобой води до съдебни битки, респективно до присъди.

Публикувана в У нас