Пенсионираните граждани, които продължават да работят да плащат данък върху доходите на физическите лица или да имат право на избор кое от двете да получават- пенсия или заплата. Това са част от мерките, които предлагат от АИКБ с цел  оптимизиране на българския пенсионен модел и постигане на трайни и удачни решения за развитие на пенсионната система като цяло.

 

Публикуваме без редакторска намеса писмото на една от водещите работодателски организации адресирано до министъра на финансите – Владислав Горанов.

Публикувана в У нас

С писмо с № кип 453-01-2 от 03. 12. 2014 г., на организациите на социалните партньори в България беше изпратен за становище проект на решение за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители от ПГ на „Атака“. Проектът за решение, предложен от г-н Волен Сидеров и група народни представители от ПГ на „Атака“ се състои от две точки, които тук ще цитираме дословно:

 

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

 

РЕШИ:

 

1. Възлага на правителството да предприеме необходимите мерки за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, редки и ценни метали.

2. Задължава правителството да състави стратегия за развитието на отрасъла и да предложи нова законова и подзаконова нормативна уредба.

София, 27. 10. 2014 г.“.

Публикувана в Гледища

Председателят на АИКБ Васил Велев обясни в предаването "Нещо повече" какви са мотивите на работодателите да се обявят срещу вдигането на осигуровките. 

Данък труд не е нисък у нас и не това е причината за дефицита, няма причина той да се увеличава. Проблемът е, че малко хора плащат осигуровки. Не се събират от тези, които ги дължат. Думата тук е сив сектор. В сивата икономика сме сред челниците, макар и в последните години тя да намалява. Увеличаването на осигуровките е точно стъпка към сивия сектор. При пенсионната реформа трябва да се обърне по-голямо внимание и върху пилеенето на средства. По данни на статистиката, 56 години е средната възраст на пенсиониране у нас. В същото време продължителността на времето на получаване на пенсии се е качила на 21 години. Увеличила се с 5 години. Това е много хубаво, но срещу това няма съответните трудещи се. Така се увеличава дефицитът в НОИ. И като се увеличава, да го запушим с вдигане на осигуровките.

Публикувана в Очи в очи

23 януари 2015 г., се проведе заседание на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). На заседанието се очакваше участието на г-жа Румяна Бъчварова – заместник министър председател по коалиционната политика и административната реформа. Поради свикването на Съвета за развитие (съвместно заседание на Министерския съвет и ръководствата на политическите партии от управляващото мнозинство) по същото време, г-жа Бъчварова не можа да участвува в дискусията по време на заседанието на НС на АИКБ и беше представена от свой съветник.

 

Националният съвет на АИКБ отправи към вицепремиера Бъчварова обръщение (Изх. № 024 / 22.01.2015 г. на АИКБ) в което са посочени десет предложения на бизнеса към правителството, подбрани сред многобройните идеи на предприемачите по признак „най-много потърпевши“. Поради важното значение на формулираните в писмото проблеми, тук прилагаме пълния му текст:

 

Уважаема г-жо Бъчварова,

 

Управителният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България се обръща към Вас, в качеството Ви на заместник министър-председател по коалиционната политика и административната реформа с десет конкретни предложения за по-доброто регулиране, които по наше виждане ще са от полза за постигане на по-добра среда за развитие на предприемачеството и представляват ограничена и специална селекция от многобройните предложения на бизнеса, извършена  по признак „най-голям брой потърпевши“:

 

І. Такса битови отпадъци да се определя на база генерираните отпадъци.

 

В съответствие с промените в Закона за местните данъци и такси е изготвен и внесен в Министерския съвет на Република България проект на Методика за изготвяне на план-сметка с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на таксата за битови отпадъци по закона за местните данъци и такси. Проектът на Методика е изготвен от работна група с участието на бизнеса и общините. С приемането й ще се постигне справедливо въвеждане и прилагане в практиката на принципа „замърсителят плаща“ – нещо, към което сме се стремили в продължение на години и което ще ни доближи до добрите европейски практики.

 

ІІ. Да се преустанови въведеното като антикризисна, временна мярка задължение на работодателите да заплащат първите 3 дни болничен на работника (чл. 40, ал. 5 от КСО) и да се възстанови предишното положение.

 

ІІІ. Да отпадне допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (т.нар. клас) и за работещите по трудово правоотношение, по аналогия с нормите за служебно правоотношение.

 

Това може да се постигне като се отмени Постановление № 147 от 29 юни 2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (с което се определя минимален размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит 0,6 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит) и се приемат изменения и допълнения в Наредба за структурата и организацията на работната заплата, съгласно които се отменя допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, а придобитите права се запазват за работниците и служителите.

 

С предлаганото преструктуриране на работната заплата и отпадането на допълнителното възнаграждение за прослужено време, което вече ще се инкорпорира в основната месечна заплата на работника или служителя, ще се даде възможност за равнопоставеност на новопостъпилите служители с тези, които имат дългогодишен стаж.

 

Приемането на такова предложение, освен премахване на анахронизъм без аналог в европейските страни, ще създаде възможност за връщане на трудовия пазар на работници и служители, чието наемане е препятстватно понастоящем от по-високите разходи за труд, които от своя страна са икономически необосновани.

 

ІV. Служебно вписване на годишни финансови отчети в Търговския регистър, след като са предадени в НСИ / НАП.

 

За нас разрешаването на този проблем се състои в отмяната на задължението за обявяване, което може да се реализира чрез отмяна на т. 1 от чл. 40, ал. 1 от Закона за счетоводството и на раздел XX от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.

 

След като в НАП и НСИ се представя финансовата информация за търговеца в съответните срокове, за нас е неясна необходимостта да се подава финансов отчет и в Търговския регистър към АВп. Освен че не се огласява различна информация, това задължение струва допълнително време и средства на бизнеса. Не на последно място подобно законодателно решение противоречи на чл. 2 от Закона за електронното управление и чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, съгласно която административният орган не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство.  По тези причини предлагаме да се предвиди възможност по служебен път НАП да предоставя достъп на АВп до финансовите отчети на търговците, а задължението за представяне на отчетите в търговския регистър на АВп от самите търговци да отпадне, което значително би улеснило работата, както на бизнеса, така и на самата агенция.

 

V. Да се преустанови зачитането за трудов стаж по отношение на правото на платен годишен отпуск.

 

Когато работничка или служителка ползва отпуск за бременност и раждане (по чл. 163 от КТ), отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст (чл. 164 от КТ), това време се зачита за придобит трудов стаж, респ. се придобива право на платен годишен отпуск за периода, в който е ползван отпуск на посочените основания, без ефективно да е престиран труд. Т. е. придобива се право на редовен платен годишен отпуск на основание, че е ползван друг отпуск.

 

VІ. Да отпадне изискването за представяне на свидетелства за съдимост.

 

Това предложение се основава на Закона за електронното управление (чл. 2, ал. 1), по смисъла на който административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и организациите представянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а са длъжни да ги съберат служебно от първичния администратор на данните.

 

VІІ. Удостоверение за липса на задължение от НАП да става служебно. Аргументите за това предложение са аналогични на изложените в предходната точка.

 

VІІІ. При договарянето на минималните осигурителни доходи да се прилага швейцарското правило за база и резултат там, където няма споразумение.

 

След като т. нар „швейцарско правило“ е норма при индексирането на пенсиите, т.е. на изхода на системата, логично е същото правило да се прилага и при определянето на базата за размера на осигуровките, т. е. на входа на системата. По този начин ще се постигне по-адекватна обвързаност на плащанията по отношение на икономическите дейности, за които няма постигната споразумение между синдикати и работодатели.

 

ІХ. Договаряне на минималната работна заплата по икономически дейности.

 

Считаме, че размерът на минималната работна заплата следва да се определя чрез договаряне между социалните партньори на диференцирани стойности на МРЗ по икономически дейности. Административното повишаване на доходите оставя много от работната сила, особено нискоквалифицираните работници, извън пазара на труда. Основната цел на политиката на пазара на труда не трябва да бъде изкуственото покачване на доходите на нископлатените работници, а повишаване на заетостта – нископлатеният труд има своите социални измерения, но липсата на труд може да има катастрофални последствия както за икономиката, така и в личен план. Административното определяне на все по-висока МРЗ, при липса на икономически предпоставки и договореност между синдикати и работодатели не отчита финансовото състояние на отделните фирми и съсипва малките и средните предприятия в редица икономически дейности и общини.

 

Х. Да се въведе понятието „микросубект“ в Закона за счетоводството.

 

Микропредприятията разполагат с ограничени ресурси, с които да изпълнят високите регулаторни изисквания. Ако няма специални правила за микропредприятията, за тях се прилагат правилата, които важат за малките  предприятия. Тези правила налагат върху тях административна тежест, която е непропорционална на тяхната големина и следователно създават относително по-тежки условия за микропредприятията в сравнение с другите предприятия. Ето защо съгласно разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС е възможно държавите-членки да освобождават микропредприятията от някои задължения, приложими за малките предприятия, които биха довели до ненужно голяма административна тежест за тях.

 

Предлагаме критериите за определяне на едно предприятие като микросубект по Закона за счетоводството да бъдат граничните от Директивата, а именно да отговаря най-малко на които и да е две от следните три условия:

 

- обща балансова стойност – до левовата равностойност на 350 000 евро;

- годишен оборот – до левовата равностойност на 700 000 евро;

- среден брой на наетите лица през финансовата година – до 10.

 

Следвайки директивата, предлагаме микросубектите да бъдат освободени от някои задължения, вменени им по Закона за счетоводството, а именно: съставяне на доклад за дейността; предоставяне на информация по „Предоставени аванси и натрупани приходи“ и по „Натрупани задължения и приходи за бъдещи периоди“; съставяне на бележки към финансови отчети; публикуване на годишните финансови отчети. В допълнение към изложеното предлагаме микросубектите да изготвят само съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите. По този начин от облекченията ще се възползват близо 90% от регистрираните в Република България търговци.

Публикувана в У нас

Българският бизнес нееднократно е поставял въпроса, че е необходима административно реформа, която да доведе до по-високо качество на услугите при по-малко разходи . В момента нашата администрация е много натежала.

 

За сметка на това се шири корупция, рекет, бюрокрация. В това отношение първата стъпка с бюджета за 2015 година, с която бяха намалени разходите на администрацията с 400 млн. лв., е стъпка във вярна посока.

 

Очакваме един по-задълбочен, функционален анализ. Това оптимизиране на административната дейност, на разходите за нея да не е механично – в някои сфери може да трябва да се добави, в други да се извади. Като цяло разходите за администрация следва да се намаляват. Това следва от средния им размер, отнесен към бюджетните разходи, към населението в страната.

Публикувана в Гледища

В изявление за средствата за масово осведомяване, Асоциацията на индустриалния капитал в България „АИКБ“, коментира новите претенции на лидера на КРИБ - г-н Кирил Домусиев за водещо положение на ръководената от него организация в социалния диалог в България, както и твърденията му, че вицепремиерът Калфин "укрива" данните за състоянието на представителните организации на социалните партньори. Публикуваме писмото на АИКБ без редакторска намеса.


Има ли „големи“ и „малки“ в социалното партньорство и има ли полза от този спор?

 

В интервю пред радио К2 от 17 януари 2015 г., публикувано и от агенция ПИК, председателят на КРИБ, г-н Кирил Домусчиев отново повдига въпроса запредставителността и за състоятелността на работодателските организации в България. В публикацията, разговорът на г-н Домусчиев с журналистката Илиана Беновска е частично предаден дословно, частично преразказан. Тук привеждаме публикуваното, така както е поместено в „ПИК“ и е разпратено по електронните пощи на журналистите:

Публикувана в У нас

На 23 декември 2014 г., УС на АИКБ излезе с позиция по спорните промени в нормативната уредба на социалното осигуряване в страната. То е издържано изцяло в духа назастъпваните до сега позиции на Асоциацията – не се приема разклащането на втория, капиталопокривен стълб на осигурителната система, прочените се окачествяват като противоконституционни, съществуват основателни подозрения, че се извършва „разчистване на пазара“ при частните пенсионно-осигурителни дружества.

Публикувана в У нас

Повод за спора между две от водещите работодателски организации - КРИБ и АИКБ се оказа  изразеното желание на водената от боса на „Лудогорец” организация, да участва в разговорите за пенсионната система еднолично, без участието на останалите работодателски организации, с мотива, че КРИБ е най-голямата и водеща такава. Публикуваме без редакторска намеса упражненото от АИКБ право на отговор по повод на вчерашното интервю на Кирил Домусчиев в „ПИК”:

Публикувана в У нас

ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,
МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА РУМЯНА БЪЧВАРОВА
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО КОАЛИЦИОННА ПОЛИТИКА И ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА МЕГЛЕНА КУНЕВА
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО КООРДИНАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЛИЛЯНА ПАВЛОВА
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ДАНИЕЛ МИТОВ
МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ТОДОР ТАНЕВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ
МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ИВАЙЛО МОСКОВСКИ
МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЖИДАР ЛУКАРСКИ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА
МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н КРАСЕН КРАЛЕВ
МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ КЪМ 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ КЪМ 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ПП ГЕРБ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н МИХАИЛ МИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА "БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ" В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ЛЮТФИ МЕСТАН
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ
СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РАДАН КЪНЕВ
СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОРИСЛАВ БОРИСОВ
СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА "АБВ" В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА РОСИЦА ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА
СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА "АБВ" В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ" В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР" В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ВОЛЕН СИДЕРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА НА ПАРТИЯ АТАКА В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Зачестилите спекулации в публичното пространство относно представителността на работодателските организации

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

АИКБ с дълбоко съжаление отбелязва зачестилите случаи на изнасяне на невярна, с неточно съдържание информация и негативни спекулации в средствата за масово осведомяване по отношение на представителността на национално представителните организации на работодателите в България. Забелязва се и нарушаване на принципите на водене на социалния диалог в страната, като на преговори с изпълнителната власт биват канени представители на само една от четирите национално представителни организации на работодателите в България, а по въпроси от изключително значение за социално-икономическия климат в страната правителството води разговори изцяло в отсъствието на работодателите – само с представители на работниците и служителите. Европейският социален модел и българското законодателство – Кодекс на труда (чл. 31) изискват участието в консултациите и дискусиите на всички представителни организации на социалните партньори, за да бъде отчетено мнението на всички заинтересовани обществени групи. В този дух е практиката и на Европейския съвет, и на Европейската комисия.

АИКБ е убедена, че случилото се през последните дни е резултат на липса на достатъчно информация и по тази причина предоставя на Вашето внимание следните факти, с надежда и увереност, че след запознаването с тях, представителите на изпълнителната власт на Република България ще имат възможност по-ефективно да структурират консултациите си със социалните партньори, в съответствие със световната и европейска практика, както и с Конституцията и Кодекса на труда на Република България.

През 2012 г. оглавяваното от Вас правителство извърши проверка на представителността на организациите на работодателите и на работниците и служителите. Министерство на труда и социалната политика, под ръководството на министър Тотю Младенов, удостовери представените доказателства за членската маса на социалните партньори. В резултат, четири организации на работодателите бяха признати с решение на Министерски съвет от 26. 07. 2012 г. за представителни по смисъла на чл. 35 от Кодекса на труда (Таблица 1).

Таблица 1

Таблица 1.
Количествени параметри на резултатите от проведената през 2012 г. проверка на работодателските организации в България, които отговарят на критериите и са признати за национално представителни организации на работодателите с Решения на Министерски съвет от 26. 07. 2012 г. по смисъла на чл. 35 от Кодекса на труда

Както е видно от данните в Таблица 1, по критериите за представителност в чл. 35 на Кодекса на труда, национално представителните организации в България се подреждат както следва:
  • По брой икономически дейности, в които имат представителни браншови структури – най-голяма е АИКБ;
  • По общ брой на работодатели – членове и брой заети лица в тях – най-голяма е БТПП;
  • По брой на местните организации – най-голяма е БСК.

Всяка от четирите организации има своето място в социалния диалог на страната, като очевидно е напълно невярно и несъстоятелно твърдението, че членовете на една от организациите изработват три четвърти от Брутния вътрешен продукт на Република България. От тази гледна точка, няма причини консултации и социален диалог да бъдат водени само с една от четирите организации на работодателите.

В същото време, Асоциация на индустриалния капитал в България представя на Вашето внимание кратка информация относно своите уникални компетенции и мястото, което заема в социалния диалог на национално, европейско и световно равнище.

1. Асоциация на индустриалния капитал в България обединява повечето от публичните компании и компаниите, доставящи услуги от общ интерес в страната и е единствената организация, защитаваща техните интереси. Осемнадесетгодишното активно участие на АИКБ в процеса на създаване и актуализиране на нормативната уредба и административните практики на капиталовия пазар и в областта на услугите от общ интерес я оформят като компетентен, надежден и незаменим партньор на правителството. Асоциацията е призната като представителна и е партньор в диалога на всички институции, работещи в областта на капиталовия пазар – държавни и неправителствени.

2. АИКБ е единственият член от България на СЕЕР – Европейски център на работодателите и предприятията, предлагащи услуги от общ интерес (www.ceep.eu) – социален партньор на Европейската комисия2, като представител на АИКБ участва директно в преговорите по социални въпроси с Европейската комисия. Главният секретар на АИКБ за втори пореден мандат (2012 - 2014 и 2015 - 2017 г.) е преизбран за един от тримата изпълнителни вицепрезиденти на СЕЕР (това е и най-високата позиция, заемана от български гражданин в структурата на европейския социален диалог).

3. АИКБ участва активно в работата на Международната организация по труда, като неин представител докладва от името на всички български работодатели на 96-та сесия (през 2007 г.), на 97-тата сесия (2008 г.), на 99-тата сесия (2010 г.) и на 103-та (2014 г.) на МКТ в Женева.

4. АИКБ е единствен член от България на Международния координационен съвет на работодателските организации, обединяващ организации на работодателите от над 30 страни от Централна и Източна Европа и Азия.

5. АИКБ има уникална представителна за българския бизнес структура – в Асоциацията членуват холдингови и инвестиционни дружества и икономически групи и браншови организации (61 структури, които формират Националния съвет на АИКБ), както и директно техните дъщерни дружества и членове (6 600 предприятия, които формират Общото събрание на АИКБ). По този начин, АИКБ е представителна за вижданията и проблемите на българския бизнес и предлага директна и непосредствена връзка с него. Управителният съвет на АИКБ е съставен от действащи бизнесмени, управляващи сериозни икономически структури. АИКБ е утвърдено конструктивна и диалогична организация, като в редица случаи единствено нейното участие е довеждало до успешен край редица важни преговори в областта на социалния диалог.

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

АИКБ изразява своята надежда и увереност, че с оглед на така представените обективни данни за представителните на национално равнище организации на работодателите, представителите на законодателната и изпълнителната власти на Република България ще спазват принципите за водене на ефективен и качествен социален диалог, като при всички консултации в бъдеще канят за участие и взимат под внимание мненията и на четирите национално представителни работодателски организации.

Декларираме отново готовността на Асоциация на индустриалния капитал в България да продължи да бъде конструктивен и предвидим социален партньор на българското правителство.

С УВАЖЕНИЕ:

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АИКБ
И КООРДИНАТОР НА
НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА 2014 Г.

Публикувана в У нас

18 октомври 2014 г., четири от шестте национално представителни организации на социалните партньори (АИКБ, БСК, КНСБ, КТ „Подкрепа“) разпространиха писмо, с което искат оставката на целия Управителен съвет на БНБ и разбира се – на Управителя на БНБ – г-н Иван Искров. Според запознати, председателят на БТПП – г-н Цветан Симеонов по това време е бил извън страната и не е могъл да участвува в окончателното редактиране на писмото и затова то не е пподписано от БТПП. Към момента на огласяването на писмото, представителите на КРИБ не са го били подписали.

Публикувана в У нас
Страница 5 от 7