Обръщение на Архиепископ Христо Писаров, Апостолически Нунций на Ecclesia Catholica Ecumenica Christi (Вселенска съборна църква на Христос) за Източна Европа

Архиепископ Христо Писаров: Няма нищо по-деморализиращо и пагубно за нравите от това да служиш на два противоположни принципа

С евангелска дързост, като духовно лице, се смятам за длъжен да посоча, изоблича и заклеймя поднебесните духове на злото
Неделя, 02 Февруари 2014 18:19 Публикувана в Гледища Прочетена 2180 пъти
Архиепископ Христо Писаров: В качеството си на Апостолически Нунций на Ecclesia Catholica Ecumenica Christi (Вселенска съборна църква на Христос) за Източна Европа, си позволявам да изкажа своята пастирска загриженост и безпокойство за проявения правителствен произвол, убийства и физическо насилие над протестиращите граждани в Република Украйна. Опасявам се, че благочестивата форма на църковните послания ще се окаже неуместна, с оглед на възможната тежка хуманитарна криза, която може да провокират тези събития.   Архиепископ Христо Писаров: В качеството си на Апостолически Нунций на Ecclesia Catholica Ecumenica Christi (Вселенска съборна църква на Христос) за Източна Европа, си позволявам да изкажа своята пастирска загриженост и безпокойство за проявения правителствен произвол, убийства и физическо насилие над протестиращите граждани в Република Украйна. Опасявам се, че благочестивата форма на църковните послания ще се окаже неуместна, с оглед на възможната тежка хуманитарна криза, която може да провокират тези събития. Снимка: http://ceacbg.com/bg/

Скъпи братя и сестри-християни и хора с добра воля,

В качеството си на Апостолически Нунций на Ecclesia Catholica Ecumenica Christi (Вселенска съборна църква на Христос) за Източна Европа, си позволявам да изкажа своята пастирска загриженост и безпокойство за проявения правителствен произвол, убийства и физическо насилие над протестиращите граждани в Република Украйна. Опасявам се, че благочестивата форма на църковните послания ще се окаже неуместна, с оглед на възможната тежка хуманитарна криза, която може да провокират тези събития. Затова, с евангелска дързост, като духовно лице, се смятам за длъжен да посоча, изоблича и заклеймя поднебесните духове на злото, "защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места". (Ефесяни 6:12).

За мое голямо съжаление показалецът ми първо ще се спре на "цивилизования" двойнствен нравствен модел на Запада. Няма нищо по-деморализиращо и пагубно за нравите от това да служиш на два противоположни принципа, защото "... никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона!" (Матей 6:24).

В този смисъл няма как да не отбележа икономическия прагматизъм, като един от основните фактори, дискредитиращ моралните устои на Запада. Впрочем вечната тема за мамона често е била игнорирана от мнозина, но в крайна сметка винаги се оказва актуална независимо от времето в което живеем, защото парите не миришат докато не дойде някой да ти ги вземе, а с тях и живота ти. Тогава замирисва на леш и всичко губи смисъла си, освен борбата за живот. Исторически това се потвърди най-брутално във войните и тоталитарните режими през 20-ти век. За християнската понятийна система проявленията на Антихрист е безусловно свързано с всяка човеконенавист.

Едно от безусловните проявленията на геноцид и садизъм спрямо човешкия род е комунизмът. В този смисъл смятам за опасно и безпринципно икономическото заиграване с посткомунистическите държави за сметка на отстояването на неизменните човешки права и свободи, фиксирани от приетите декларации за правата на човека. Поведението на Руската империя, събитията в Украйна и дори в България доказват, че посткомунизмът е посттоталитарен и това предопределя критичния минимум на хуманност на тези режими.

Затова с пастирска загриженост призовавам всички църкви, религиозни и държавни институции, неправителствени организации, личности с влияние и хора с добра воля, по целия свят, решително да се противопоставят на грубото погазване на гражданските права, убийствата и насилието в Украйна.

Като архипастир и християнин не мога да не заклеймя убийствата, насилието и подтискането на човешката свобода, като злодеяния нарушаващи истинския ред, предопределен от Всевишния, "...Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които ограждат истината с неправда". (Римляни 1:18)

Бог да пази Украйна и света от всяко безумие и зла воля!

Амин.


Текстът на пастирското послание на архиепископ Христо Писаров е огласен в сайта на Църквата на 24 януари 2014 г. и във „Фейсбук“ на 26 януари 2014 г. Тук поместваме пълния му текст, както и преводът му на английски език, разпространен също така от Ecclesia Catholica Ecumenica Christi.

Подробности за Вселенската съборна църква на Христос могат да се прочетат тук: http://ceacbg.com/bg/presentation.html


APPEAL of Archbishop Hristo Pisarov Apostolic Nuncio of Ecclesia Catholica Ecumenica Christi in Eastern Europe

Dear Christian brothers and sisters, dear people of good will,

As the Apostolic Nuncio of Ecclesia Catholica Ecumenica Christi (ECUMENICAL CATHOLIC CHURCH OF CHRIST) in Eastern Europe, I should like to express my pastoral concern and anxiety regarding the governmental excess, the murders and the assaults against protesters in the Republic of Ukraine. I am afraid that the pious form of church messages will be inappropriate in view of the forthcoming severe humanitarian crisis that can be triggered by these events. Therefore, in evangelical boldness and as a spiritual person, I consider myself obliged to point out, to expose and to condemn the subcelestial spirits of evil being on work in Ukraine, "for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places" (Ephesians 6:12 ).

To my great regret my forefinger will have to point first at the "civilized" ambiguous moral model of the West. There is nothing more demoralizing and detrimental to morals than to serve two opposing principles, because "... no man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon" (Matthew 6:24). Hence I cannot do otherwise but indicate that the economic pragmatism is one of the main factors which discredits the moral foundations of the West. By the way the eternal issue of mammon has been often ignored by many, but ultimately it always turns up to date regardless of the time in which we live, because money does not smell until someone appears who takes it away and with it your life.

Then the smell of cadaver comes and everything loses its meaning except the fight for life. Historically, this was confirmed in the most brutal way during wars and under the totalitarian regimes in the 20th century. The Christian conceptual system looks upon the manifestations of the Antichrist as inherently associated with each inhumanity. One of the explicit manifestations of genocide and sadism against humanity is communism. Thus, I consider as dangerous and unprincipled when the West gets itself involved in economic meddling with the post-communist countries and pays for it by not defending the inalienable human rights and freedoms as set by the declarations of human rights.

The behaviour of the Russian Empire, the events in Ukraine and even Bulgaria show that post-communism is post-totalitarian by nature and this determines the critical minimum of humanity of these regimes. Therefore I urge with pastoral concern all churches, religious and governmental institutions, NGOs, people with influence and people of good will all over the world, strongly to oppose the gross violations of civil rights, the killings and violence in Ukraine.

As a clergyman and a Christian, I cannot do otherwise but condemn the killings, the violence and suppression of human freedom as crimes violating the true and holy order predetermined by the Almighty "… for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness" (Romans 1:18)

God save the Ukraine and the world from all folly and malice! God bless you!

Amen!

Последно променена в Понеделник, 03 Февруари 2014 12:10
Влезте, за да коментирате